Privacy & disclaimer

Restaurant HAVN

 

Privacy & disclaimer

Dit is het privacystatement en disclaimer van: Restaurant RJP (h.o.d.n. HAVN & restaurant HAVN), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82825416, gevestigd aan de Oude Doelenkade 7 te Hoorn (hierna te noemen: ‘HAVN’).

 

Privacystatement

Dit privacystatement is van toepassing op al onze gasten, leveranciers, websitebezoekers en sollicitanten. In dit privacystatement geven we u inzicht in de wijze waarop HAVN omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorop staat dat HAVN veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien de identiteit van deze persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning direct of indirect vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu, vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Afhankelijk van de situatie, verwerken wij verschillende persoonsgegevens van u, onder andere:

Wanneer u een reservering maakt
U kunt zowel online, per e-mail als telefonisch een reservering maken bij ons restaurant. Bij het maken van een reservering verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u speciale dieetwensen, allergieën, of andere opmerkingen hebt, registreren wij ook die gegevens. Indien u een aanbetaling dient te doen, verwerken wij uw betalings- en factuurgegevens.

Wanneer u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief
U kunt zich op onze website en tijdens het maken van een reservering, aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval registreren wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Wanneer u ons restaurant bezoekt
Indien wij met u overeenkomen dat u onze rekening niet voldoet bij het verlaten van ons restaurant, maar op een later moment, registreren wij gegevens zodat wij u kunnen identificeren en u een factuur kunnen sturen. Overigens is deze wijze van betalen alleen mogelijk indien wij dat met u hebben afgesproken. De gegevens die wij in een dergelijk geval registreren zijn: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, en overige betalings- en factuurgegevens.

HAVN maakt gebruik van camera’s in het belang van de veiligheid van haar medewerkers en bezoekers, alsmede om diefstal van haar eigendommen tegen te gaan. Deze camera’s zijn als zodanig herkenbaar en bevinden zich in de gangen, bij de voordeur en bij de kassa’s.

Wanneer u onze leverancier bent of wanneer u een bestelling in onze webshop plaatst
Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Datzelfde geldt indien u een bestelling in onze webshop plaatst. In beide gevallen verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens.

Wanneer u bij ons solliciteert
Indien u solliciteert bij HAVN, worden onder andere uw voornaam, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres en curriculum vitae (cv) verzameld.

Wanneer u onze website bezoekt
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze website, maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies
HAVN plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
HAVN maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Social media
HAVN maakt gebruik van social media voor marketingdoeleinden. Op onze website zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, LinkedIn of Facebook. HAVN houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze social media is voor uw eigen risico. Voordat u van diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van deze derden door te lezen.

 

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomst die wij met u hebben goed te kunnen uitvoeren;
 • Voor het beheer van onze interne administratie;
 • Het afhandelen van bestellingen en aankopen van onze producten en diensten;
 • Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw reservering, bestelling of vragen;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Om u te informeren over onze diensten, producten, acties en overige activiteiten;
 • Werving en selectie;
 • Voor het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Ten behoeve van het uitvoeren van data-analyse en klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke (fiscale) administratieplichten.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken enkel persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven (toestemming kunt u altijd weer intrekken);
 • dit noodzakelijk is om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor HAVN de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van HAVN. Het betreft bijvoorbeeld:

 • De gegevens die wij van u ontvangen in het kader van een sollicitatieprocedure, worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd, indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft kan HAVN uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.
 • Indien u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren wij de gegevens die wij voor het versturen daarvan nodig hebben tot het moment dat u zich voor onze nieuwsbrief afmeldt.
 • Camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard.

 

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
 • Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door HAVN;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder meer de volgende partijen verstrekken:

 • Google Inc., in verband met het gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service;
 • The Rocket Science Group, LLC in verband met het gebruik van Mailchimp, een e-mailmarketing-service voor onze nieuwsbrieven;
 • Formitable BV, in verband met het gebruik van een reserveringsmodule van Formitable en de technische ondersteuning daarvan.

Met de derde partij die namens en in opdracht van HAVN uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacywetgeving. Door HAVN ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

 

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER. Een uitzondering hierop geldt voor de hierboven genoemde ontvangers Google Inc. en The Rocket Science Group LLC., nu deze bedrijven zich in de Verenigde Staten bevinden. Beide bedrijven hebben zich aangemeld bij bij het EU-VS Privacy Shield Framework (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), waardoor uw privacy is gewaarborgd.

 

Beveiliging persoonsgegevens

HAVN heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Uw rechten

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te sturen naar info@restauranthavn.nl. HAVN zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@restauranthavn.nl. HAVN zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal HAVN de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@restauranthavn.nl. HAVN zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

 

Disclaimer

De disclaimer geldt als u de website www.restauranthavn.nl bezoekt.

Fouten op de website
De op deze website of in andere (online) communicatiemiddelen weergegeven informatie wordt met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan HAVN niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

Functionaliteit
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar is. HAVN kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Auteursrechten
Alle informatie op de website, de vormgeving, huisstijl en logo’s zijn eigendom van HAVN. Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze (potentiële) klanten, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Alle beelden op deze website zijn eigendom van HAVN en MITCH BLAAUW Fotografie, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan gebruik te maken van deze beelden.

Websites van anderen
Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als u op de link klikt, komt u op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Aansprakelijkheid
HAVN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht
Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

Het is mogelijk dat er wijzigingen worden aangebracht in dit privacystatement en disclaimer. Deze informatie is gepubliceerd op onze website, houdt de website dus goed in de gaten. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2024.

 

Contactgegevens

Restaurant HAVN
Oude Doelenkade 7
1621 BH Hoorn
info@restauranthavn.nl

 
Heeft u vragen over onze privacystatement of disclaimer? Neem dan gerust contact met ons op.

 
Terug naar website